Vznik a výskyt nerostů - František Slavík

Kniha byla v roce 1953 schválena jako celostátní vysokoškolská učebnice.

 • Autor akademik František Slavík
 • Vědecký redaktor doc. Dr Jiří Konta
 • Vydalo Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1954.
 • Obálku s použitím foto P. Michálka navrhl Jiří Ledr.
 • Náklad 4400 výtisků.
 • Stran 184
 • Obrázků 58
 • 1 příloha

vznik-a-vyskyt-nerostu-frantisek-slavik

Kniha Vznik a výskyt nerostů podává přehled pochodu, chemických a fyzikálně chemických, jimiž příroda tvoří nerosty na povrchu i v hlubinách Země. Více než čtyřicet let jsem na Karlově univerzitě vykládal o vzniku a výskytu minerálů ve zvláštních přednáškách i ve větším celku soustavné mineralogie a v přehledu nerostopisu našeho státu, naše nerostné bohatství poskytuje hojné a dobré doklady k poznání genetických vztahů nerostů a jejich nalezišť a jemu je i v této knize věnována zvláštní pozornost. Na menší rozsah jsou tu omezena číselná data a nutné výklady ze sousedních oborů vědních, hlavně z geologie a geochemie, a odkazuje se na díla uvedená v seznamu literatury, v nichž je zachycen pokrok vědy o dějích v kamenné přírodě. Druhé vydání vychází dvě léta po prvním, proto je v něm jen málo dodatků a změn. Za přispění ilustracemi děkuji svému příteli akademiku Radimu Kettnerovi, Dr. Miroslavu Králíkovi a Dr. Vlastě Kneblové.

OBSAH

 • Úvod 6
 • Paragenese a geochemie 9
 • Vznik nerostů z magmatu 21
 • Pegmatity 46
 • Magmatické exhalace 53
 • Vznik nerostů z vodných roztoků za vyšších teplot 61
 • Metamorfismus kontaktní 68
 • Metamorfismus regionální. Autometamorfismus vyvřelin 80
 • Rudní žíly 83
 • Metasomatosa 95
 • Hlubinné oblasti 100
 • Účinky větrání 101
 • Nerosty chemické sedimentace za obyčejných teplot 106
 • Druhotné nerosty 135
 • Organolithy: uhlovodíky, bitumeny, pryskyřice, uhlí 147
 • Meteority 152
 • Značky prvků 156
 • Přehled hlavních hornin 158
 • Literatura 160
 • Rejstřík osob 164
 • Rejstřík míst 166
 • Rejstřík věcný 172

vznik-a-vyskyt-nerostu-frantisek-slavik-1

Československá akademie věd, sekce geologicko-geografická.