U - Ž - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno U - Ž.

U

 • ULTRABAZICKÁ HORNINA - vyvřelá hornina obsahující méně než 45 % Si02.
 • UZAVŘENINA - neboli inkluze jakákoliv substance uzavřená v druhé.

 • VÁDÍ - údolí s občasným tokem, typické pro polopouštní a pouštní oblasti
 • VLTAVEC - vltavín.
 • VRSTEVNATOST - způsob uložení sedimentárních hornin. Vrstvy jsou odděleny vrstevními plochami;
 • VRYP - pro mnohé nerosty důležitý poznávací znak. Vryp se nejlépe získá otíráním nerostů o destičku z nepolévaného porcelánu. Na zanechané stopě je dobře vidět barva vrypu, což je vlastně barva rozpráškovaného nerostu.
 • VÝBRUS - tenká vrstvička 0,03 - 0,04 mm vybroušená z horniny a uzavřená mezi podložní a krycí sklíčko s použitím kanadského balzámu.
 • VÝCHOZ - místo, kde horniny vystupují na zemský povrch (jsou obnaženy a je možno je studovat).
 • VÝKĚTY - shluky drobounkých krystalů, povlaky i kůry různých minerálů (solí), jako např. halitu, sádrovce, sody, vzniklé odpařením vzlínajících roztoků nebo slaných vod jezer semiaridních až aridních oblastí.
 • VYROSTLICE - poměrně velké, většinou idiomorfní krystaly uzavřené v jemnozrnnější základní hmotě magmatitů.
 • VYVŘELÉ HORNINY - magmatické horniny.

 Z

 • ZÁKLADNÍ HMOTA - mateční hornina, matrix
 • ZEMITÝ - neodrazivý (lesk minerálu).
 • ZEOLITY - skupina vodnatých hlinito-křemičitých minerálů, charakteristických snadnou a reversibilní ztrátou vody.
 • ZRNITÝ - mající zrna nebo existující ve formě zrn.

Ž

 • ŽELEZITO-HOŘEČNATÉ MINERÁLY nerosty bohaté železem a hořčíkem. Jsou to tmavě zbarvené křemičitany s vysokou hustotou, jako např. olivíny, pyroxeny a amfiboly.
 • ŽÍLA - plošný tvar nerostné hmoty; zpravidla proniká skrz horninu.
 • ŽILNÉ LOŽISKO - vzniká vyplněním puklin v horninách nerostným minerálem.