F - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno F.

 • FACIE - souhrn pozorovatelných znaků určité části geologického tělesa v kontrastu se znaky jiné části téhož tělesa, popřípadě změna těchto znaků, která nastala v geografické oblasti. Dále se tento termín používá pro odlišení určité části geologické jednotky, která se svým vzhledem a složením odlišuje od ostatních částí této jednotky.
 • FELDSPATOIDNÍ MINERÁLY - skupina minerálů podobného chemického složení a stavby jako mají živce avšak s menším podílem Si02
 • FEMICKÝ - označení minerálů bohatých Fe a Mg, přibližně totéž co feromagneziový.
 • FLEXURA - vrása.
 • FLOTACE - Hojně používaný způsob úpravy nerostů, který záleží na rozdělování směsi rozmělněných nerostů na jednotlivé součástky a využívá zvláště pěnidel k nadlehčování rudných nerostů.
 • FOLIACE - lupenilá stavba hlavně sedimentárníchch a některých metamorfovaných hornin, v nichž jsou zrna určitých minerálů orientovaná rovnoběžné; výsledkem je listovitá odlučnost jednotlivých vrstviček.
 • FONOLIT - výlevná alkalická hornina zelenošedé barvy blízká trachytu, od něhož se liší především obsahem nefelínu.
 • FOSILIE - zkamenělina; každý náznak zaniklého života zachovaný v horninách zemské kůry.
 • FOSILNÍ - zkamenělý.
 • FULGURIT - rourkovitá stopa po úderu blesku do písčité půdy.
 • FYLIT - nejednotně užívaný termín, v podstatě označeni nízkoteplotně metamorfovaných jílovitých sedimentů, svými vlastnostmi na přechodu mezi velmi slabě metamorfovanými jílovými břidlicemi neboli fylitickými břidlicemi a svorem. Některé fylity se těží jako pokrývačské břidlice.

Podívejte se naši nabídku zkamenělin na e-shopu: www.fosilie-shop.cz