Atlas nerostů - Dr. Rudolf Rost a Miloslav Kocar

Obsáhlý atlas nerostů s mnoha fotografiemi (třetina fotografií je barevných). Atlas má dvě části, kdy první je textová část - kniha a druhou tvoří soubor jednotlivých obrazů - fotografií (samostatné listy velikosti A4). Seřazení obrazů je zhruba podle mineralogického systému.

atlas-nerostu-rost-kocar-obal

Předmluva ke knize: Atlas nerostů je určen jako učební pomůcka a příručka především učitelům chemie a zeměpisu ve vyšších ročnících všeobecně vzdělávacích škol. Bude však jistě vítaným pomocníkem i všem ostatním zájemcům o nerosty, např. vlastivědným pracovníkům, sběratelům nerostů i posluchačům těch vysokých škol, kde mineralogie není hlavním studijním oborem. Ve srovnání s dosti známým, ale dnes (r.1964) již nevyhovujícím atlasem od profesora Ottingenské university R. Braunse je „Atlas nerostů" podstatně menší, neboť v současné době je na všeobecně vzdělávacích školách věnováno mineralogii mnohem méně vyučovacích hodin než např. v první polovině 20. století. Je v něm vynechána všeobecná mineralogie, dále podrobnější popisy různých dolů, údaje o těžbě apod. V naší literatuře najdeme dnes již vhodné učebnice a příručky, ve kterých nalezne zájemce v tomto směru potřebné poučení. Proto uvádíme v textové části našeho atlasu jen vlastní popis nerostů, a to zejména po stránce genetické ve vztahu k užitkovosti nerostných surovin.

atlas-nerostu-rost-kocar

Do atlasu jsme zařadili na 160 fotografií různých nejdůležitějších minerálů, z toho jedna třetina jsou fotografie barevné. Při výběru jsme dali v mnohých případech přednost nerostům kusovým před krystalovanými, i když je to v některých případech na úkor líbivosti obrazů. K tomuto postupu nás vedly hlavně důvody didaktické (aby bylo např. vidět na obrázku krychlovou štěpnost galenitu, vzhled kusového wolframitu apod.). Rovněž jsme považovali za nutné zobrazit sice málo efektní, ale pro naše země technicky neobyčejně důležité nerosty a suroviny, jako je např. tuha, krušek, magnezit, ruda chvaletická, ruda kyšovecká, oolitický krevel, mastek, anhydrit, ankerit, chamosit apod.

Atlas obsahuje podrobnější popis asi jednoho sta nerostů, kromě stručných zmínek o mnoha jiných. Při výběru jsme přihlíželi také k tomu, aby vynikla rozmanitost agregátů nerostů a někdy i genetická pestrost (zařazení fichtelitu, který je jinak vzácný a bez velkého významu). Snažili jsme se, aby při pěkném vzhledu vzorků plnil atlas co nejlépe svůj úkol být dobrou učební a studijní příručkou. V mnohých případech mohou totiž obrazy nerostů nahrazovat i přírodniny chybějící ve sbírkách. Proto jsme také věnovali více místa nerostům nejrozšířenějším a hospodářsky nejdůležitějším. Často jsme sáhli k vzorkům i z cizích nalezišť, jestliže dobře vyhovovaly celkovým zásadám výběru nerostů pro atlas. Místo obrázku vzorku kaolínu, na kterém by nebylo mnoho vidět, protože kaolín je bílý a zemitý, jsme raději zařadili obrázek kaolínového ložiska, za jehož zapůjčení děkujeme docentu dr. Zdeňku Špinarovi.

Seřazení obrazů v atlasu je zhruba podle mineralogického systému. Na začátku je skupina prvků, následují kysličníky, sirníky, sirné soli, halovce, křemičitany, uhličitany, fosforečnany, sírany, wolframany a organické sloučeniny. Jednotlivé tabule s obrazy nerostů jsou průběžně číslovány. V textové části atlasu je u každého nerostu uvedeno, na kterých tabulích je zmíněný nerost vyobrazen. Kromě toho je přímo na jednotlivých tabulích podán stručný popis znázorněných nerostů. Určitý minerál lze nejrychleji vyhledat podle rejstříku na konci knihy. V obsahu jsou odkazy nejen na příslušné obrazové tabule, ale i na textovou část. Je naším přáním, aby „Atlas nerostů" splnil co nejlépe své poslání a stal se opravdovým pomocníkem všech, kteří chtějí poznat a porozumět nerostnému bohatství Země. Autoři: Rudolf Rost Miloslav Kocar

  • Vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze jako svou publikaci č. 86-503-1
  • Edice Pomocné knihy pro učitele
  • Odpovědná redaktorka: Květuše Koryntová
  • Výtvarná redaktorka: Marie Tůmová
  • Technický redaktor: Václav Náprstek
  • Náklad 13 000 výtisků Tematická skupina 03 Vydání 1.