Mineralogie - Československa (2. vydání) - J. H. Bernard a kolektiv

Mineralogii našeho území byla odedávna věnována mimořádná pozornost, zprvu jako odraz praktické hornické činnosti, později také z hledisek badatelských. O značném zájmu naší veřejnosti o dílo zpracovávající tuto tematiku i o jeho potřebnosti pro odborné pracovníky, studenty i amatérské sběratele minerálů svědčí skutečnost, že první vydání „Mineralogie Československa" z r. 1969 bylo zcela rozebráno. Proto kolektiv autorů pod vedením doc. RNDr. J. H. Bernarda, CSc., připravil přepracované a doplněné nové vydání.

mineralogie-ceskoslovenska-bernard

Snímek na 1. straně přebalu: Hematitem zbarvený krystal křemene z Cínovce. Skutečná velikost 7 cm.

Předložená kniha si klade za cíl jednak podat přehled našich nejdůležitějších lokalit minerálů, jednak se pokusit o syntézu paragenetických poměrů, tj. o syntézu společného výskytu minerálů, které jsou spolu geneticky spjaty. Dílo má regionálně mineralogický charakter a poskytuje přehled o československých minerálech, jejich vlastnostech, jejich nalezištích a paragenetických jednotkách. Nejde tedy o topomorfní mineralogii Československa, ale o dílo syntetizující, které má zároveň sloužit jako přehled o mineralogických podmínkách v jednotlivých oblastech republiky.

 • Mineralogie - Československa (2. vydání) - J. H. Bernard a kolektiv
 • Vydala Academia nakladatelství Československé akademie věd Praha 1981
 • Vazbu a přebal navrhl Jiří Ledr Redaktorka publikace Eva Vovsová, prom. geografka
 • Technický redaktor Petr Čech Vydání 2. — 648 str. (113 obr.), 2 sklad., 28 kříd. příloh (102 obr.)
 • Vytiskla Polygrafia, n. p., závod 6, nositel Řádu práce, Rudé armády 171, 18200 Praha 8
 • Náklad 6 000 výtisků 

Předmluva k 2. vydání

V průběhu deseti let od napsání prvého vydání naší knihy došlo k pronikavému pokroku v poznání naší nerostné přírody. Bylo popsáno mnoho nových nerostů z čs. lokalit, hlavně selenidů z českých lokalit a některých nových sulfosolí ze Slovenska, byla revidována některá určení nerostů, byly zjištěny nově vztahy mezi magmatismem a hydrotermálními mineralizacemi, moderně byla zpracována naše ultrabazika a jejich nerosty. Současně byla vydána nová cenná díla v oboru topografické mineralogie, např. dílo dr. T. Kruti „Slezské nerosty a jejich literatura" a dílo dr. K. Tučka „Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951-1965"; bohužel jsme se však ani v tomto období nedočkali očekávané Topografické mineralogie Slovenska, zato však byla publikována významná knížka dr. J. Slávika a kol. „Nerastné suroviny Slovenska". Tyto podklady a mnoho speciálních prací se staly, spolu s vlastními výsledky autorů, základem pro přípravu 2. vydání „Mineralogie Československa", kterou naší veřejnosti předkládáme.

Současně jsme se snažili realizovat kritické připomínky k prvému vydání (nikoliv ovšem výtky o neúplnosti lokalit či literatury, neboť nejde o dílo topografické), provést opravy a zejména četné doplňky. Někdy bylo nutno přikročit i k částečné změně koncepční, jako v případě rajonizace Českého masívu z hlediska plutonismu a hydrotermálních mineralizací, klasifikace a popisu nerostů sedimentů a metamorfovaných hornin apod. Pokud jde o přílohy, nezařadili jsme původně uvažované detailní nákresy mnoha lokalit. Jednoznačně negativní reakce sběratelů na setkání v Tišnově v r. 1976 nás přesvědčila, že není vhodné připustit zneužití podrobných mapek pro doslovné totální ničení některých lokalit málo odpovědnými typy sběratelů. Jinak byla vyměněna asi polovina černobílých fotografií a zařazeno 30 fotografií barevných. Zvláště jsme povinni vyslovit poděkování panu Jiřímu Šarfovi, našemu přednímu mineralogovi - amatérovi, za ochotu a zcela mimořádnou pečlivost a píli, s jakou se ujal provedení nesnadné korektury díla v nepřítomnosti vedoucího autorského kolektivu. Jsme mu rovněž vděčni za sladění názvosloví mezi jednotlivými kapitolami.

Obsah knihy (zkrácený, obsahuje pouze hlavní kapitoly)

 • Úvod
 • I Dějiny československé mineralogie - J. Sekanina-R. Kettner str. 13 - 32
 • II Minerály vyvřelých hornin - A. Dudek - K. Paděra - F. Fediuk - L. Kopecký - M. Šímová str. 41 - 89
 • III Minerály pegmatitů — F. Čech - J. Staněk - Š. Dávidová str. 98 - 184
 • IV Minerály hydrotermální - J. H. Bernard - M. Koděra - L. Kopecký str. 185 - 432
 • V Minerály sedimentárních hornin - J. Petránek str. 439 - 487
 • VI Minerály metamorfovaných hornin - F. Fediuk - D. Hovorka - D. Němec str. 496 - 549
 • VII Minerály zvětralin - J. Petránek str. 558 - 569
 • Rejstřík - J. Šarf - J. Švenek
 • Rejstřík minerálů 573
 • Rejstřík lokalit 598
 • Rejstřík autorů 637

Přílohy skládané:

 • Celková minerální sukcese hydrotermálních mineralizací Spišského a Gemerského rudohoří
 • Schematizovaná mapa oblasti Českého středohoří a Doupovských hor