Mineralogie - Dr. Boh. Ježek - Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší V a VI

r.v. 1932, 531 + 814 stran, V. a VI. díl z kolekce atlasů - Mineralogie

Mineralogie - Dr. Boh. Ježek

Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší V a VI

Díl V - Mineralogie všeobecná 531 stran
Díl VI - Mineralogie speciální 814 stran

Rok 1. vydání - 1932

 mineralogie-dr-jezek mineralogie-dr-jezek-1

Obsah:
OBSAH.
Předmluva V
Obsah VII
Seznam celostránkových příloh XV
Seznam vyobrazení krystalů .. . XVI

Úvod.
1. Mineralogie 1
2. Rozdělení mineralogie 4
3. Vědy pomocné a studium mineralogie 5

DÍL PRVNI. Mineralogie všeobecná, Morfologie.

4. Krystal, krystalický, amorfní 7

Krystalografie

5. Hlavní zákony krystalografické 10
6. Omezení krystalů. Plochy 11
7. Hrany. Měření 17
8. Rohy 20
9. Osy, parametry 21
10. Zákon o racionálnosti parametrů 24
11. Typy ploch . ...... .... 25
12. Krystalografické značky (symboly, indexy) . 26
13. Pásmo (zona) 33
14. Modely a vyobrazení krystalů 35
15. Projekce 39
16. Souměrnost 49
17. Odvozování různých druhů krystalové souměrnosti 51
18. Soustavy krystalové a oddělení krystalová 58
19. Krystalografický polyskop 61
20. Plnoměrnost, částiměrnost, poloměrnost, různopolárnost 66
21. Jednoduché tvary krystalové, tvary otevřené a zavřené, spojky 69
22. Rady tvarů a řada krystalová 70
23 Zákon komplikace 74
24. O vnitřní stavbě (struktuře) krystalů 80
25. Souměrnost krystalografická a geometrická 86 Soustavný popis krystalu.
26. Soustavný popis krystalů. Signatura tvarů a ploch 90
I. Sestava trojklonná.
27. Všeobecné znaky soustavy trojklonné 91
28. Odd. pinakoidální 92
29. Odd. pediální 99
II. Soustava jednoklonná.
30. Všeobecné znaky soustavy jednoklonné 101
31. Odd. prismatické , 102
32. Odd. domatické 108
33. Odd. sfenoidické 111
III. Soustava kosočtverečná.
34. Všeobecné o soustavě kosočtverečné 114
35. Odd. bipyramidální 115
36. Odd. pyramidální 123
37. Odd. bisfenoidieké 125
IV. Soustava čtverečná.
38. Všeobecné o soustavě čtverečné 128
39. Odd. ditetragonálně bipyramidální 131
40. Odd. ditetragonálně pyramidální 136
41. Odd. tetragonálně trapezoedrické 138
42. Odd. tetragonálně bipyramidální . 142
43. Odd. tetragonálně pyraroldálnl . .. 144
44. Odd. tetragonálně skalenoedrické 145
45. Odd. tetragonálně bisfenoidieké 148
V. Soustava šesterečná
46. Všeobecné o soustavě šesterečné 150
A. Skupina oddělení hexagonálních.
47. Odd. dihexagonálně bipyramidální 157
48. Odd. dihexagonálně pyramidální 161
49. Odd. hexagonálně trapezoedrické 163
50. Odd. hexagonálně bipyramidální 165
51. Odd. hexagonálně pyramidální 166
B. Skupina oddělení trigonálníeh
52. Odd. ditrigonálně bipyramidální 168
53. Odd. ditrigonálně pyramidální 171
54. Odd. ditrigonálně skalenoedrické 173
55. Odd. trigonálně trapezoedrické 178
56. Odd. rhomboedrické 182
57. Odd. trigonálně bipyramidální 185
58. Odd, trigonálně pyramidální 188
VI. Soustava krychlová.
59. Všeobecné o soustavě krychlové 188
60. Odd. hexakisoktaedrické 189
61. Odd. pentagonálně ikositetraedrické 196
62. Odd. hexakistetraedrieké 198
63. Odd. dyakisdodekaedrické. . dyakisdodekaedrické. 202
64. Odd. tetraedricky pentagonálně dodelaedrické : 205
65. Rytmické odvození 32 oddělení krystalových 208
66. Přehled odd. krystalových při odvození rytmickém 209
67. Přehled názvů odd. krystalových
68. Srůst krystalů všeobecně 211
69. Srůst rovnoběžný 211
70. Srůst dvojčatný 212
71. Dvojčata kontaktní. Prorostlice. Dvojčata doplňková. Srůst mnohočatný. Srůst opakovaný. Cyklické srostlice Srostlice vyššího stupně 214
72. Dvojčata soustavy trojklonné 216
73. Srostlice soustavy jednoklonné 218
74. Srostlice soustavy kosočtverečné 223
75. Srostlice soustavy čtverečné 224
76. Srostlice soustavy šesterečné 225
77. Srostlice soustavy krychlové 227
78. Zákonitý srůst dvou různých minerálů 228
79. Pseudosymnuetrie 229
80. Mimetické krystaly 230
81. Důležitost tvarů krystalových. Vzhled 232
82. Nedokonalost zevnějšku 233
83. Povrch ploch 233
84. Homogenita krystalů 234
85. Výskyt krystalů po stránce morfologické 235
86. Krystalové aggregáty 236
87. Zevnější tvar nerostů amorfních 238 Fysikální vlastnosti nerostů.
88. Vlastnosti skalární a vektorové 240 Hustota.
89. Všeobecné o hustotě 240
90. Metody stanovení hustoty 245
91. Metody volumenometrieké 246
92. Metody hydrostatické 247
93. Metoda pyknometrická 253
94. Metoda suspensační 255
95. Dělení pomocí těžkých roztoků 261
96. Těžké taveniny 262
97. Specifický objem, molekulární objem 263
98. Výpočet hustoty cestou réntgenometrickou 263 Vlastnosti soudržnosti.
99. Všeobecné . 264
100. Pevnost 265
101. Štípatelnost 266
102. Jakost štípatelnosti 268
103. Závislost štípatelnosti od směru 269
104. Dělitelnost 272
105. Kluznost. Translace 272
106. Kluznost dvojěatná. Dvojčata tlaková 274
107. Trhliny nárazové a tlakové 277
108. Lom 279
109. Tvrdost 280
110. Pružnost 289
111. Homogenní deformace 293
112. Leptání krystalů a lepty 294 Optické vlastnosti.
113. Úvod 306
114. Základní pojmy 307
115. Zdroje monochromatického světla 309
116. Tabulka délek vin světelných. Index lomu světelného 313
117. Lom světla. Index lomu 314
118. Rozklad neboli disperse bílého světla 317
119. Konstrukce zlomeného paprsku 318
120. Totální reflexe 320
121. Lom planparalelní vrstvou a hranolem 321
122. Optické preparáty 323
123. Orientované brusy 325
124. Řezání a broušení nerostů a hornin
125. Všeobecné pokyny 329
126. Horninové výbrusy 333
127. Určování indexu lomu 335
128. Chagrin a relief nerostů 335
129. Metoda vévody de Chaulnos 337
130. Metoda immersní (Schroeder van der Kolkova) 338
131. Metoda Schroeder van der Kolkova 341
132. Metoda Beekeho světlé linky 343
133. Metoda refraktometrická 348
134. Spektrometrické měření indexu lomu světelného 353
135. Svělo polarisované. Polarisace odrazem 357
136. Polarisace lomem světla
137. Dvojlom světla 319
138. Nikolův hranol. Jiné hranoly polarisační 361
139. Použití jednoho nikolu 364
140. Průchod světla dvěma nikoly 368
141. Orthoskop a konoskop 369
142. Polarisačuí mikroskopy 371
143. Přehledné rozdělení krystalů podle optických vlastností 376
144. Látky opticky isotropní 378
145. Krystaly opticky anisotropní, opticky jednoosé 378
146. Krystaly opticky dvojosé 381
147. Optická orientace u krystalů kosočtverečných, monokli-nických a triklinických 383
148. Zkoumání mezi dvěma nikoly. Justování nitkového kříže a nikolů 385
149. Všeobecně o studiu krystalů mezi zkříženými nikoly a v rovnoběžném polarisovaném světle 386
150. Poznání dvojlomu 386
151. Směr zhášení 388
152. Stauroskopy 389
153. O zhášení v různých soustavách 394
154. Interference a barvy interferenění 396
155. Měření dvojlomu 399
156. Kompensátory 400
157. Zjevy na tenkých deštičkách 405
158. Pozorování v konvergentním světle polarisovaném 406
159. Přístroje ke studiu zjevů ve světle sbíhavém
160. Krystaly v konvergentním polarisovaném světle
161. Použití interferenčních obrazců
162. Stanovení charakteru dvojlomu
163. Disperse indexů lomu a optických symmetrál 415
164. Úhel os optických. Konornetr 419
165. Rotační (cirkulární) polarisace .. 421
166. Pleochroismus 423
167. Lesk 426
168. Barva a lesk vrypu . .. 427
169. Průhlednost 427
170. Lumineseence, fluorescence, fosforescence 428 Thermické vlastnosti krystalů.
171. Thermické vlastnosti krystalů . . . . . . . 429 Magnetické vlastnosti.
172. Magnetické vlastnosti 433 Elektrické vlastnosti nerostů.
173. Elektrické vlastnosti nerostů 435
174. Piezoelektřina a pyroelektřina 437 Radioaktivita nerostů.
175. Radioaktivita nerostů 439
Fysiologické znaky nerostů.
176. Fysiologické znaky nerostů 440
Rentgenografie a rentgenometrie v krystalografii.
177. Úvod 441
178. Jednoduchá aparatura pro fotografování Lauegramů 444
179. Metoda Lauova 449
180. Metoda Braggů a jiné podobné 457
181. Příklady struktury metodou Braggů zjištěná 460
182. Metoda Debye-Scherrorova 464
Chemická mineralogie.
183. Úvod 466
184. Chemické vzorce 470
185. Stanovení chemického vzorce z kvantitativní analysy nerostu 471
186. Chemická klasifikace 473
187. Polymorfie 476
188. Přehled nejdůležitějších polymorfních látek v přírodě 484
189. Isomorfie 487
190. Isotypie, homoeotypie, morfotropie, polysymetrie 501
191. Adsorpční sloučeniny nerosty amorfní 506
Chemické vlastnosti a jejich použití při určování nerostů.
192. Úvod 513
193. Rozpustnost nerostů ve vodě a různých rózpustidlech 514
194. Vápenec a aragonit 516
195. Vápenec a dolomit 516
196. Magnesit a dolomit 517
197. Další klencové a kosočtverečné uhličitany a podobné minerály 518
198. Pyrit a marka.sit 519
199. Tavitelnost nerostů 520
200. Chemické zkoušky nerostů 522
201. Mikrochemické reakce 528
202. Charakteristické reakce významných prvků v abecedním pořadí 531

DÍL DRUHÝ. Mineralogie speciální.
Úvod do mineralogie speciální 549
Názvosloví 553
Užitek minerálů.
Technická mineralogie 556
I. Skupina. Prvky, karbidy, fosfidy. A. Prvky.
I. Prvky nekovové.
II. Prvky kovové.
III. Síroarseničitany a síroantimoničitany 721
IV. Sírociničitany a sírogermaničitany 723
V. Vodnaté sloučeniny sirné .... 726
VI. Skupina. Uhličitany a podobné, Uhličitany, Uhličitany bezvodé neutrální, Uhličitany basické a vodnaté, Basické uhličitany, Prvků dvojmocných, Prvků trojmocných, Prvků jednomocných, Prvků dvojmocnýeh, Prvků trojmocných, Prvků čtyřmocných, Vodnaté uhličitany zásadité, Podvojné soli uhličité s halovci, Seleničitany a teluričitany, Vianganičitany a olovičitany .
VII. Skupina. Křemičitany, titaničitany a pod. Úvod. Bezvodé. Zásadité křemičitany, Orthosilikáty, Normální orthosilikáty, Kyselé orthosilikáty, Intermediární silikáty, Metasilikáty a metatitanáty, Metatitanáty, Metasilikáty, Polysilikáty, Vodnaté křemičitany, Zeolithy, Komplexní soli s kyselinou křemičitou 1093
VIII. Skupina Fosforečnany a pod. Dusičnany a jodičnany, Kyselé orthosoli, Normální orthosoli, Normální soli dvojmocných kovů, Normální soli kovu dvoj- a jednomocného, Normální soli trojmocných kovů, Soli pyrokyselin, Pyrosoli dvojmocných kovů, Pyrosoli s trojmocnými kovy, Soli metakyselin, Halové prvky obsahující a zásadité bezvodé fosforečnany, sírany a boritany, Bezvodé sloučeniny fosforečnanů a arseničnanů se sírany, Vodnaté fosforečnany a pod., Kyselé soli, Zásadité fosforečnany, arseničnany a vanadiěnany, Normální vodnaté fosforečnany, arseničnany a vanadičnany, Vodnaté sloučeniny fosforečnanů a arseničnanů, sírany a boritany Dusičnany a jodičnany 1192
IX. Skupina. Sírany, cbromany, molybdenany, wolframany, Bezvodé sírany a pod., Normální sírany a pod., Basické a nadbasické sírany, Bezvodé sloučeniny síranů s halovci, Bezvodé sloučeniny chromanů s jodičnany, Bezvodé sloučeniny síranů a chromanů s uhličitany, Sírany vodnaté, Vodnaté sírany jednoho kovu, Vodnaté sírany podvojné, Vodnaté sloučeniny síranů s halovci a dusičnany 1264
X. Skupina. Organické sloučeniny minerálné.
1. Soli organických kyselin 1266
2. Uhlovodíky 1268
3. Pryskyřice 1275
4. Uhlí . . ... . . 1276

O vzniku a přeměně nerostů. Všeobecné o vzniku nerostů 1285
Vznik pyrogenní 1287
Vznik hydatogenní 1291
Vznik pneumatogenní 1296
Organogenní vznik minerálů 1298
Přeměna minerálů 1298
Pseudomorfosy, klamotvary 1299
Přeměna minerálů po stránce geologické 1303

Výskyt minerálů.
Všeobecné o výskytu nerostů 1306
Paragenese a sukcese 1307
Poměr naleziště k okolí a tvar ložiska 1310
Klasifikace nerostných nalezišť 1311
Přehled hornin 1312
Nerosty jako součásti hornin 1316
Zvláštní naleziště nerostů 1317
Rozšíření minerálů po zemi 1318

O meteoritech. Zjevy při pádu 1319
Rychlost 1319
Teplota meteoritů 1320
Velikost meteoritů 1320
Zevnější tvar 1320
Povrch 1320
Chemické složení 1321
Železa meteorická 1321
Meteorické kameny 1323
Další součáti meteoritů 1323
Tak řečené tektity 1325
Sbírky meteoritů 1325
O původu meteoritů 1325
Československé meteority 1326

Rejstříky.
Rejstřík jmen osobních k celé knize 1329
Rejstřík k části všeobecné 1340
Rejstřík jmen nerostných k části speciální 1351
Rejstřík nalezišť v republice Československé 1363

Seznam celostránkových příloh.
Budiž Pořadí Příloha s podpisem zařazena mezi str.
1. Jednokruhový goniometr s horizontálním kruhem
2. Dvoukruhový goniometr Goldschmidtův. Jednokruhový goniometr s vertikálním kruhem
3. Dvoukruhový goniometr příložný. Mohr-Westphalovy vážky
4. Lepty podle H. Baumhauera
5. Krystalový refraktometr Musea král. Českého
6. Mineralogický mikroskop od Leitze
7. Mikrofotografie horninových minerálů
8. Konometr Musea král. Českého
9. Síra z Girgenti ,(Sicilie) atd.
10. Nikelin z Freibergu (Sasko) atd.
11. Galenit z Neudorfu (Hare) atd
12. Síra z Girgenti (Sicilie). Kusová síra v anhydritu atd.
13. Kuprit částečně v malachit přeměněný z Chessy (Francie) atd.
14. Krevel celistvý od Hořovic
15. Křišťál z BristenIstocků (Švýcarsko) atd.
16. Malachit ze Sisserska (Ural) atd.
17. Andalusit z Lisenské Alpy (Tvroly) atd.

mineralogie-dr-jezek-2

mineralogie-dr-jezek-3

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.