Mineralogie - Dr. Boh. Ježek - Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší V a VI

V. a VI. díl z kolekce atlasů - Mineralogie r.v. 1932, 531 + 814 stran

 • Mineralogie - Dr. Boh. Ježek
 • Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší V a VI
 • Díl V - Mineralogie všeobecná 531 stran
 • Díl VI - Mineralogie speciální 814 stran
 • Rok 1. vydání - 1932

 mineralogie-dr-jezek mineralogie-dr-jezek-1


OBSAH:

 • Předmluva V
 • Obsah VII
 • Seznam celostránkových příloh XV
 • Seznam vyobrazení krystalů .. . XVI
 • Úvod
 • 1. Mineralogie 1
 • 2. Rozdělení mineralogie 4
 • 3. Vědy pomocné a studium mineralogie 5
 • DÍL PRVNI. Mineralogie všeobecná, Morfologie
 • 4. Krystal, krystalický, amorfní 7
 • Krystalografie
 • 5. Hlavní zákony krystalografické 10
 • 6. Omezení krystalů. Plochy 11
 • 7. Hrany. Měření 17
 • 8. Rohy 20
 • 9. Osy, parametry 21
 • 10. Zákon o racionálnosti parametrů 24
 • 11. Typy ploch 25
 • 12. Krystalografické značky (symboly, indexy) . 26
 • 13. Pásmo (zóna) 33
 • 14. Modely a vyobrazení krystalů 35
 • 15. Projekce 39
 • 16. Souměrnost 49
 • 17. Odvozování různých druhů krystalové souměrnosti 51
 • 18. Soustavy krystalové a oddělení krystalová 58
 • 19. Krystalografický polyskop 61
 • 20. Plnoměrnost, částiměrnost, poloměrnost, různopolárnost 66
 • 21. Jednoduché tvary krystalové, tvary otevřené a zavřené, spojky 69
 • 22. Rady tvarů a řada krystalová 70
 • 23 Zákon komplikace 74
 • 24. O vnitřní stavbě (struktuře) krystalů 80
 • 25. Souměrnost krystalografická a geometrická 86 Soustavný popis krystalu.
 • 26. Soustavný popis krystalů. Signatura tvarů a ploch 90
 • I. Sestava trojklonná
 • 27. Všeobecné znaky soustavy trojklonné 91
 • 28. Odd. pinakoidální 92
 • 29. Odd. pediální 99
 • II. Soustava jednoklonná
 • 30. Všeobecné znaky soustavy jednoklonné 101
 • 31. Odd. prismatické, 102
 • 32. Odd. domatické 108
 • 33. Odd. sfenoidické 111
 • III. Soustava kosočtverečná
 • 34. Všeobecné o soustavě kosočtverečné 114
 • 35. Odd. bipyramidální 115
 • 36. Odd. pyramidální 123
 • 37. Odd. bisfenoidieké 125
 • IV. Soustava čtverečná
 • 38. Všeobecné o soustavě čtverečné 128
 • 39. Odd. ditetragonálně bipyramidální 131
 • 40. Odd. ditetragonálně pyramidální 136
 • 41. Odd. tetragonálně trapezoedrické 138
 • 42. Odd. tetragonálně bipyramidální . 142
 • 43. Odd. tetragonálně pyraroldálnl . .. 144
 • 44. Odd. tetragonálně skalenoedrické 145
 • 45. Odd. tetragonálně bisfenoidieké 148
 • V. Soustava šesterečná
 • 46. Všeobecné o soustavě šesterečné 150
 • A. Skupina oddělení hexagonálních.
 • 47. Odd. dihexagonálně bipyramidální 157
 • 48. Odd. dihexagonálně pyramidální 161
 • 49. Odd. hexagonálně trapezoedrické 163
 • 50. Odd. hexagonálně bipyramidální 165
 • 51. Odd. hexagonálně pyramidální 166
 • B. Skupina oddělení trigonálníeh
 • 52. Odd. ditrigonálně bipyramidální 168
 • 53. Odd. ditrigonálně pyramidální 171
 • 54. Odd. ditrigonálně skalenoedrické 173
 • 55. Odd. trigonálně trapezoedrické 178
 • 56. Odd. rhomboedrické 182
 • 57. Odd. trigonálně bipyramidální 185
 • 58. Odd, trigonálně pyramidální 188
 • VI. Soustava krychlová.
 • 59. Všeobecné o soustavě krychlové 188
 • 60. Odd. hexakisoktaedrické 189
 • 61. Odd. pentagonálně ikositetraedrické 196
 • 62. Odd. hexakistetraedrieké 198
 • 63. Odd. dyakisdodekaedrické. . dyakisdodekaedrické. 202
 • 64. Odd. tetraedricky pentagonálně dodelaedrické : 205
 • 65. Rytmické odvození 32 oddělení krystalových 208
 • 66. Přehled odd. krystalových při odvození rytmickém 209
 • 67. Přehled názvů odd. krystalových
 • 68. Srůst krystalů všeobecně 211
 • 69. Srůst rovnoběžný 211
 • 70. Srůst dvojčatný 212
 • 71. Dvojčata kontaktní. Prorostlice. Dvojčata doplňková. Srůst mnohočatný. Srůst opakovaný. Cyklické srostlice Srostlice vyššího stupně 214
 • 72. Dvojčata soustavy trojklonné 216
 • 73. Srostlice soustavy jednoklonné 218
 • 74. Srostlice soustavy kosočtverečné 223
 • 75. Srostlice soustavy čtverečné 224
 • 76. Srostlice soustavy šesterečné 225
 • 77. Srostlice soustavy krychlové 227
 • 78. Zákonitý srůst dvou různých minerálů 228
 • 79. Pseudosymnuetrie 229
 • 80. Mimetické krystaly 230
 • 81. Důležitost tvarů krystalových. Vzhled 232
 • 82. Nedokonalost zevnějšku 233
 • 83. Povrch ploch 233
 • 84. Homogenita krystalů 234
 • 85. Výskyt krystalů po stránce morfologické 235
 • 86. Krystalové agregáty 236
 • 87. Zevnější tvar nerostů amorfních 238
 • Fysikální vlastnosti nerostů.
 • 88. Vlastnosti skalární a vektorové 240 Hustota.
 • 89. Všeobecné o hustotě 240
 • 90. Metody stanovení hustoty 245
 • 91. Metody volumenometrieké 246
 • 92. Metody hydrostatické 247
 • 93. Metoda pyknometrická 253
 • 94. Metoda suspensační 255
 • 95. Dělení pomocí těžkých roztoků 261
 • 96. Těžké taveniny 262
 • 97. Specifický objem, molekulární objem 263
 • 98. Výpočet hustoty cestou rentgenometrickou 263 Vlastnosti soudržnosti.
 • 99. Všeobecné . 264
 • 100. Pevnost 265
 • 101. Štípatelnost 266
 • 102. Jakost štípatelnosti 268
 • 103. Závislost štípatelnosti od směru 269
 • 104. Dělitelnost 272
 • 105. Kluznost. Translace 272
 • 106. Kluznost dvojěatná. Dvojčata tlaková 274
 • 107. Trhliny nárazové a tlakové 277
 • 108. Lom 279
 • 109. Tvrdost
 • 110. Pružnost 289
 • 111. Homogenní deformace 293
 • 112. Leptání krystalů a lepty 294
 • Optické vlastnosti
 • 113. Úvod 306
 • 114. Základní pojmy 307
 • 115. Zdroje monochromatického světla 309
 • 116. Tabulka délek vin světelných. Index lomu světelného 313
 • 117. Lom světla, Index lomu 314
 • 118. Rozklad neboli disperse bílého světla 317
 • 119. Konstrukce zlomeného paprsku 318
 • 120. Totální reflexe 320
 • 121. Lom planparalelní vrstvou a hranolem 321
 • 122. Optické preparáty 323
 • 123. Orientované brusy 325
 • 124. Řezání a broušení nerostů a hornin 327
 • 125. Všeobecné pokyny 329
 • 126. Horninové výbrusy 333
 • 127. Určování indexu lomu 335
 • 128. Chagrin a relief nerostů 335
 • 129. Metoda vévody de Chaulnos 337
 • 130. Metoda immersní (Schroeder van der Kolkova) 338
 • 131. Metoda Schroeder van der Kolkova 341
 • 132. Metoda Beekeho světlé linky 343
 • 133. Metoda refraktometrická 348
 • 134. Spektrometrické měření indexu lomu světelného 353
 • 135. Svělo polarisované. Polarisace odrazem 357
 • 136. Polarisace lomem světla
 • 137. Dvojlom světla 319
 • 138. Nikolův hranol. Jiné hranoly polarisační 361
 • 139. Použití jednoho nikolu 364
 • 140. Průchod světla dvěma nikoly 368
 • 141. Orthoskop a konoskop 369
 • 142. Polarisačuí mikroskopy 371
 • 143. Přehledné rozdělení krystalů podle optických vlastností 376
 • 144. Látky opticky isotropní 378
 • 145. Krystaly opticky anisotropní, opticky jednoosé 378
 • 146. Krystaly opticky dvojosé 381
 • 147. Optická orientace u krystalů kosočtverečných, monoklinických a triklinických 383
 • 148. Zkoumání mezi dvěma nikoly. Justování nitkového kříže a nikolů 385
 • 149. Všeobecně o studiu krystalů mezi zkříženými nikoly a v rovnoběžném polarisovaném světle 386
 • 150. Poznání dvojlomu 386
 • 151. Směr zhášení 388
 • 152. Stauroskopy 389
 • 153. O zhášení v různých soustavách 394
 • 154. Interference a barvy interferenění 396
 • 155. Měření dvojlomu 399
 • 156. Kompensátory 400
 • 157. Zjevy na tenkých deštičkách 405
 • 158. Pozorování v konvergentním světle polarisovaném 406
 • 159. Přístroje ke studiu zjevů ve světle sbíhavém
 • 160. Krystaly v konvergentním polarisovaném světle
 • 161. Použití interferenčních obrazců
 • 162. Stanovení charakteru dvojlomu
 • 163. Disperse indexů lomu a optických symmetrál 415
 • 164. Úhel os optických. Konornetr 419
 • 165. Rotační (cirkulární) polarisace .. 421
 • 166. Pleochroismus 423
 • 167. Lesk 426
 • 168. Barva a lesk vrypu 427
 • 169. Průhlednost 427
 • 170. Lumineseence, fluorescence, fosforescence 428
 • 171. Thermické vlastnosti krystalů 429
 • 172. Magnetické vlastnosti 433
 • Elektrické vlastnosti nerostů
 • 173. Elektrické vlastnosti nerostů 435
 • 174. Piezoelektřina a pyroelektřina 437
 • 175. Radioaktivita nerostů 439
 • 176. Fysiologické znaky nerostů 440
 • Rentgenografie a rentgenometrie v krystalografii.
 • 177. Úvod 441
 • 178. Jednoduchá aparatura pro fotografování Lauegramů 444
 • 179. Metoda Lauova 449
 • 180. Metoda Braggů a jiné podobné 457
 • 181. Příklady struktury metodou Braggů zjištěná 460
 • 182. Metoda Debye-Scherrorova 464
 • Chemická mineralogie.
 • 183. Úvod 466
 • 184. Chemické vzorce 470
 • 185. Stanovení chemického vzorce z kvantitativní analysy nerostu 471
 • 186. Chemická klasifikace 473
 • 187. Polymorfie 476
 • 188. Přehled nejdůležitějších polymorfních látek v přírodě 484
 • 189. Isomorfie 487
 • 190. Isotypie, homoeotypie, morfotropie, polysymetrie 501
 • 191. Adsorpční sloučeniny nerosty amorfní 506
 • Chemické vlastnosti a jejich použití při určování nerostů.
 • 192. Úvod 513
 • 193. Rozpustnost nerostů ve vodě a různých rózpustidlech 514
 • 194. Vápenec a aragonit 516
 • 195. Vápenec a dolomit 516
 • 196. Magnesit a dolomit 517
 • 197. Další klencové a kosočtverečné uhličitany a podobné minerály 518
 • 198. Pyrit a markasit 519
 • 199. Tavitelnost nerostů 520
 • 200. Chemické zkoušky nerostů 522
 • 201. Mikrochemické reakce 528
 • 202. Charakteristické reakce významných prvků v abecedním pořadí 531

DÍL DRUHÝ. Mineralogie speciální

 • Úvod do mineralogie speciální 549
 • Názvosloví 553
 • Užitek minerálů
 • Technická mineralogie 556
 • I. Skupina. Prvky, karbidy, fosfidy. A. Prvky.
 • I. Prvky nekovové.
 • II. Prvky kovové.
 • III. Síroarseničitany a síroantimoničitany 721
 • IV. Sírociničitany a sírogermaničitany 723
 • V. Vodnaté sloučeniny sirné .... 726
 • VI. Skupina. Uhličitany a podobné, Uhličitany, Uhličitany bezvodé neutrální, Uhličitany basické a vodnaté, Basické uhličitany, Prvků dvojmocných, Prvků trojmocných, Prvků jednomocných, Prvků dvojmocnýeh, Prvků trojmocných, Prvků čtyřmocných, Vodnaté uhličitany zásadité, Podvojné soli uhličité s halovci, Seleničitany a teluričitany, Vianganičitany a olovičitany .
 • VII. Skupina. Křemičitany, titaničitany a pod. Úvod. Bezvodé. Zásadité křemičitany, Orthosilikáty, Normální orthosilikáty, Kyselé orthosilikáty, Intermediární silikáty, Metasilikáty a metatitanáty, Metatitanáty, Metasilikáty, Polysilikáty, Vodnaté křemičitany, Zeolithy, Komplexní soli s kyselinou křemičitou 1093
 • VIII. Skupina Fosforečnany a pod. Dusičnany a jodičnany, Kyselé orthosoli, Normální orthosoli, Normální soli dvojmocných kovů, Normální soli kovu dvoj- a jednomocného, Normální soli trojmocných kovů, Soli pyrokyselin, Pyrosoli dvojmocných kovů, Pyrosoli s trojmocnými kovy, Soli metakyselin, Halové prvky obsahující a zásadité bezvodé fosforečnany, sírany a boritany, Bezvodé sloučeniny fosforečnanů a arseničnanů se sírany, Vodnaté fosforečnany a pod., Kyselé soli, Zásadité fosforečnany, arseničnany a vanadiěnany, Normální vodnaté fosforečnany, arseničnany a vanadičnany, Vodnaté sloučeniny fosforečnanů a arseničnanů, sírany a boritany Dusičnany a jodičnany 1192
 • IX. Skupina. Sírany, cbromany, molybdenany, wolframany, Bezvodé sírany a pod., Normální sírany a pod., Basické a nadbasické sírany, Bezvodé sloučeniny síranů s halovci, Bezvodé sloučeniny chromanů s jodičnany, Bezvodé sloučeniny síranů a chromanů s uhličitany, Sírany vodnaté, Vodnaté sírany jednoho kovu, Vodnaté sírany podvojné, Vodnaté sloučeniny síranů s halovci a dusičnany 1264
 • X. Skupina. Organické sloučeniny minerálné.
 • 1. Soli organických kyselin 1266
 • 2. Uhlovodíky 1268
 • 3. Pryskyřice 1275
 • 4. Uhlí  1276
 • O vzniku a přeměně nerostů.
 • Všeobecné o vzniku nerostů 1285
 • Vznik pyrogenní 1287
 • Vznik hydatogenní 1291
 • Vznik pneumatogenní 1296
 • Organogenní vznik minerálů 1298
 • Přeměna minerálů 1298
 • Pseudomorfosy, klamotvary 1299
 • Přeměna minerálů po stránce geologické 1303
 • Výskyt minerálů
 • Všeobecné o výskytu nerostů 1306
 • Paragenese a sukcese 1307
 • Poměr naleziště k okolí a tvar ložiska 1310
 • Klasifikace nerostných nalezišť 1311
 • Přehled hornin 1312
 • Nerosty jako součásti hornin 1316
 • Zvláštní naleziště nerostů 1317
 • Rozšíření minerálů po zemi 1318
 • O meteoritech
 • Zjevy při pádu 1319
 • Rychlost 1319
 • Teplota meteoritů 1320
 • Velikost meteoritů 1320
 • Zevnější tvar 1320
 • Povrch 1320
 • Chemické složení 1321
 • Železa meteorická 1321
 • Meteorické kameny 1323
 • Další součásti meteoritů 1323
 • Tak řečené tektity 1325
 • Sbírky meteoritů 1325
 • O původu meteoritů 1325
 • Československé meteority 1326
 • Rejstříky
 • Rejstřík jmen osobních k celé knize 1329
 • Rejstřík k části všeobecné 1340
 • Rejstřík jmen nerostných k části speciální 1351
 • Rejstřík nalezišť v republice Československé 1363

Seznam celostránkových příloh.

 • Budiž Pořadí Příloha s podpisem zařazena mezi str.
 • 1. Jednokruhový goniometr s horizontálním kruhem
 • 2. Dvoukruhový goniometr Goldschmidtův. Jednokruhový goniometr s vertikálním kruhem
 • 3. Dvoukruhový goniometr příložný. Mohr-Westphalovy vážky
 • 4. Lepty podle H. Baumhauera
 • 5. Krystalový refraktometr Musea král. Českého
 • 6. Mineralogický mikroskop od Leitze
 • 7. Mikrofotografie horninových minerálů
 • 8. Konometr Musea král. Českého
 • 9. Síra z Girgenti ,(Sicilie) atd.
 • 10. Nikelin z Freibergu (Sasko) atd.
 • 11. Galenit z Neudorfu (Hare) atd
 • 12. Síra z Girgenti (Sicilie). Kusová síra v anhydritu atd.
 • 13. Kuprit částečně v malachit přeměněný z Chessy (Francie) atd.
 • 14. Krevel celistvý od Hořovic
 • 15. Křišťál z BristenIstocků (Švýcarsko) atd.
 • 16. Malachit ze Sisserska (Ural) atd.
 • 17. Andalusit z Lisenské Alpy (Tvroly) atd.

mineralogie-dr-jezek-2

mineralogie-dr-jezek-3