Naše nerosty jejich sběr a určování - Tuček, Nováček

Podtitul: návod ke sbírání a určování nerostů nejjednoduššími prostředky

 • 1. vydání originálu: 1941
 • Počet stran: 196
 • Rozměry knihy: 12,5 x 20 cm
 • Nakladatelství: Vesmír
 • Náklad: 3 500 ks
 • 119 velmi poučných perokreseb
 • 43 fotografií českých nerostů
 • četné nákresy krystalů

nase-nerosty-jejich-sber-a-urcovani-tucek-novacek

Předmluva k druhému vydání.

V době necelého půl roku bylo první vydání naší knihy úplně rozebráno, což neklamně svědčí o potěšitelném zájmu, s nímž se setkala. Tento zjev je dvojnásob potěšitelný, neboť v době německé okupace, kdy český národ byl vystaven nejtěžší zkoušce, byly české nerosty nepřetržitě pilně sbírány a určovány. K nepřehledné řadě obětí národního útlaku ve všech oborech činnosti přistupuje také česká mineralogie, která ztratila během války své četné představitele. Mladý a nadějný život položil na oltář vlasti doc. Dr Radim Nováček, spoluautor našeho dílka, který ještě z vězení posílal četné pokyny, jak upraviti a doplniti další vydání knihy. Zemřel 13. února 1942 v pověstném koncentračním táboře v Mauthausenu, přibližně ve stejné době, kdy v témže hrozném místě vydechl naposledy význačný moravský mineralog Dr. Vojtěch Rosický, řádný profesor mineralogie Masarykovy university v Brně. Oba jen o necelý půl roku předešel Dr. František Ulrich, profesor experimentální mineralogie Karlovy university, který zemřel při výslechu v Praze. Ve vzpomínce na zásluhy těchto vynikajících českých mineralogů, jimž vděčíme za mnohé cenné příspěvky k poznání nerostných poměrů naší vlasti, vychází druhé vydání „Našich nerostů" s upřímným přáním, aby plnilo zdárně započatý úkol a šířilo zájem o nerosty a jejich záchranu v nejširších vrstvách lidových a získávalo jim další příznivce. První vydání vyšlo v tísnivých poměrech válečných a splnilo naděje, které v něj byly kladeny. Vyslovuji proto pevné přesvědčení, že druhé vydání, místy doplněné, které vychází již v osvobozené vlasti, setká se v kruzích sběratelů a milovníků přírody s neztenčeným zájmem. Dr Karel Tuček.
V Praze v srpnu 1945.

nase-nerosty-jejich-sber-a-urcovani-tucek-novacek-1

Text na obálce knihy:

Původní vydání této naší příručky NAŠE NEROSTY bylo v době necelého roku úplně rozebráno. Autory této knihy jsou Dr K. Tuček a doc. Dr R. Nováček, známi našim čtenářům z časopisů a hlavně z „Naší přírodou", do něhož přispívali po léta populárně vědeckými články z oboru mineralogie. V této své knize podávají názorný návod, jak sbírati a určovati naše nerosty tak, aby jejich výběr tvořil hodnotnou, poučnou a krásnou sbírku, zajímavou nejen pro odborníka a sběratele, nýbrž poutavou i pro laiky. Potěšitelný zájem, s nímž se potkalo naše vydání knihy zejména v kruzích sběratelů nerostů, svědčí o stálém zájmu pro krásu nerostné přírody a pro její zajímavosti, které nezřídka naplňují své pozorovatele tichou radostí nad ukázkami získanými často i s velkou tělesnou námahou. Vzhledem k změněným poměrům bylo možno v druhém vydání knihy některé nerosty doplniti a rozšířiti také počet původních snímků, což nemálo přispělo k zdokonalení obsahu naší příručky. Úspěch její lze si vysvětliti jistě také tím, že v naší literatuře není dosud vhodných příruček podobného rázu, které by formou širšímu fóru srozumitelnou podávaly přehledně a prakticky návody k sbírání a určování našich nerostů.

Během druhé světové války byl sběratelský ruch mineralogický pouze zvolněn, nikoli však zastaven a některé pokusné práce hornické poskytly našim sběratelům možnost nových nálezů. Můžeme dnes s potěšením říci, že sběratelé nezaháleli a že ani těžké doby německé okupace neubraly jim nadšení pro krásu nerostů a jejich záchranu v pečlivě sestavené sbírce. Mnohé sbírky nerostů, jejichž seznam je připojen na konci knihy, byly pečlivě uschovány z obavy před vyloupením nebo zničením leteckými útoky. Sběratelství ve svobodném státě má pro nás všecky dvojnásobnou cenu, neboť spočívá ve hromadění dokladů důležitých pro výzkum vlastivědný i pro vědeckou práci. Doufejme tedy, že i druhé vydání naší knihy setká se u nás se stejným porozuměním a zájmem, jako vydání prvé. Sběratelství nerostů, které se v poslední době u nás v některých krajích velmi rozšířilo (Podkrkonoší, jižní Čechy, Českomoravská vysočina) vyžaduje nutně podobné příručky, přístupné nejširšímu okruhu sběratelů, jimž se má tak dostati nejen návodu k sbírání, nýbrž také základních vědomostí a poučení o určování nerostů. Kniha obsahuje proto velmi účelně sestavený klíč k určování nerostů i seznam nerostů, tvořících obsah typické české sbírky s vytčením jejich význačných vlastností a nalezišť. Velkou předností knihy je její jasná a srozumitelná forma, doprovod velmi vhodně volených 43 fotografií českých nerostů, které jsou povětšině dílem F. Tvrze, fotografa Národního musea v Praze a 119 velmi poučných perokreseb, mezi nimiž jsou četné nákresy krystalů, umožňující tvarové určení.

Mineralogie byla dlouho pokládána za vědu velmi nepřístupnou širšímu fóru. Tato kniha má však přesvědčiti naše přírodovědce a sběratele, že lze se s ní seznámiti velmi snadno, právě tak asi jako se zoologií nebo botanikou. Kniha je velmi dobře promyšlenou příručkou nejen pro sběratele, nýbrž i pro učitele při pořádání školních sbírek, pro správce venkovských museí při úpravě sbírek musejních a pro všechny, kteří se chtějí obeznámiti v hrubých rysech se zákony a zástupci naší nerostné přírody a jejími krásami. Věříme pevně, že tato kniha bude našim sběratelům vítána a setká se s úspěchem všude tam, kde půjde o prohloubení vědomostí o nerostech a jejich sbírání.

nase-nerosty-jejich-sber-a-urcovani-tucek-novacek-2

 • Dr Karel Tuček — Doc. Dr Radim Nováček NAŠE NEROSTY JEJICH SBĚR A URČOVÁNÍ
 • Vlastní kresby autorů. Fotografie V. Tvrz.
 • Vydalo nakladatelství Vesmír, nakladatelská a vydavatelská společnost v Praze 1946
 • Vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze VII