I - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno I.

  • IN SITU (lat. ) - na místě; termín užívaný např. k označení minerálů nebo fosilií nalezených v místě jejich vzniku nebo růstu.
  • INGRESE - místní vniknutí moře (krátkodobá transgrese).
  • INKLUZE - uzavřenina, zlomek jiné hmoty uvnitř krystalu, horniny.
  • INSOLACE - oslunění, tj. oteplení hornin slunečními paprsky. Důležitý faktor mechanického rozpadu hornin v místech s velkými rozdíly denní a noční teploty, tedy především v pouštích.
  • INTERGRANULÁRNÍ - na rozhraní mezi minerálními zrny. Termínem intergranulára se někdy rozumí styčná plocha mezi zrny, jindy póry mezi zrny.
  • INTRUZE - těleso vyvřelé horniny, které proniklo do starší horniny; těleso magmatické horniny, které vniklo do starších hornin buď podél strukturních oslabení (vrstevnatost, pukliny, zlomy), nebo zcela nepravidelně, napříč. batolit, lakolit, peň, žíly aj. Adj. intruzívní - např. intruzívní horniny.
  • IZOBATA - (hloubnice) čára, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou, předem určenou hloubkou od vodní hladiny.
  • IZOMORFIE - vyznačuje důležitou vlastnost chemických prvků a sloučenin vzájemně se zastupovat (nahrazovat) v nerostech stejného nebo podobného složení a stejné krystalové souměrnosti.
  • IZOSCISTA - čára v mapě spojující místa stejné seizmické intenzity.