K - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno K.

 • KAL - sediment.
 • KALDERA - rozsáhlý kráter o průměru několika kilometrů až desítek kilometrů, vzniklý zpravidla propadnutím (kolapsem) centrální části sopky do vyprázdněného magmatického ohniště (krbu).
 • KAMENIVO - drcený kámen pro stavební účely; jeho kvalita se řídí čs. normami.
 • KAR - okrouhlá, mísovitá deprese v závěru horských údolí, v níž se hromadí sníh, postupně se měnící ve firn až led.
 • KARÁT - jednotka hmotnosti drahých kamenů a kovů, je rovna 0, 2 g. Více informací o karátu zde.
 • KERATOFYR - velmi nejednotně definovaný paleovulkanit.
 • KIMERLIT - intruzivní vyvřelá hornina. Je významným zdrojem diamantů, které se z ní těží a to převážně v oblastech jižní Afriky.
 • KLASTICKÝ - neboli úlomkovitý. Označení sedimentárních hornin převážně složených z úlomků starších hornin a minerálů či organických zbytků přinesených z míst vzniku do místa uložení.
 • KLIVÁŽ břidličnatá struktura některých regionálně metamorfovaných hornin usnadňujki jejich štěpení v tenké plátky
 • KOKOLITY - kalcitové mikroskopické destičky původně skládající kulovitou schránku asi 0, 01 mm velkou, tvořenou jednobuněčnými mořskými řasami (Coccolithophoridaea). Hlavní složka kokolitového kalu.
 • KONKRECE - Zvláštní útvary v sedimentárních (usazených) horninách, jež vznikly soustředěním nerostných látek z bezprostředního okolí. Hmotnost konkrecí se liší od okolní sedimentární horniny tvarem a poněkud odlišným chemickým složením. Velikost konkrecí je silně kolísavá. Největší mají až několik metrů v průměru.
 • KONTAKT - Styk, dotyk.
 • KOVOVÝ LESK - lesk podobný lesku čistého kovu.
 • KRATON - štít, štíty jsou staré a stabilní části litosféry. Kratóny obvykle tvoří jádro tektonických desek a mnohé z nich přežily opakované spojování a dělení kontinentů. Typicky jsou tvořeny velmi starými krystalickými horninami, které mohou být pokryty mladšími sedimenty.
 • KRYPTOKRYSTALICKÝ - krystalický, avšak velmi jemnozrnný. Jednotlivé složky je nutné pozorovat pouze pod mikroskopem.
 • KUŘAVKA - místní název tekoucích písků.
 • KYSELÁ HORNINA vyvřelá hornina s obsahem více než 65 % oxidu křemičitého a přes 20 % křemene.