L - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno L.

 • LAKOLIT - těleso intruzivní vyvřeliny s dómovitým vrcholem a zpravidla plochou základnou.
 • LAMELÁRNÍ - tence vrstevnatý nebo šupinatý, složený z destiček nebo vloček.
 • LASTURNATÝ - zakřivený nebo lastuře podobný lom v mnoha minerálech a v některých horninách.
 • LESK - způsob, jakým minerál září v odraženém světle.
 • LITHICKÝ - označení klasických sedimentů, na jejichž složení se hojně podílejí úlomky starších hornin.
 • LITOLOGIE - původně nauka o horninách, dnes se termínem rozumí především popis usazených hornin, zejména makroskopický.
 • LOM NEROSTŮ - poznávací znak neštěpných nerostů. Rozeznává se např. lom lasturnatý, rovný, tříštnatý, zemitý aj.
 • LOŽNÍ ŽÍLA - konkordatní plošná intruze vyvřelé horniny.
 • LUGIKUM - nejsevernější jednotka Českého masívu zahrnující na našem území především krystalinikum krkonošsko-jizerské, orlicko-kladské, novoměstské, staroměstské a zábřežské a dále plutony lužický a krkonošsko-jizerský.
 • LUMINISCENCE - světélkování nerostů je vyvinuto jen u nerostů nekovového vzhledu. Světélkování takových nerostů ve tmě může být vyvoláno teplem, drcením, ozařováním, neviditelnými katodovými ultrafialovými paprsky, rentgenovými paprsky i jinak.
 • LUPEK - nejasně definované, v podstatě nevhodné označení některých jílovců, zvláště vrstevnatých a střípkovitě se rozpadajících.
 • LYDIT - silicit složený z křemene (často z chalcedonu), tmavé až černé barvy, obvykle většího geologického stáří, mnohdy tence vrstevnatý. Nejednotně nebo nejasně definovaný termín, často syn. buližníku.