Petrologie

Petrologie (odvozená z řeckých slov petra = kámen a logos = znalost) je oblastí geologie, která se zabývá vznikem, složením, vlastnostmi a výskytem hornin. Zkoumá litosféru, kamenný obal Země. Má úzký vztah k mineralogii. Minerály, které tvoří horniny, se nazývají minerály horninotvorné. Nezabývá se půdou, která je doménou pedologie.

Prodej tromlovaných kamenů.

petrologie

Rozdělení petrologie

 • Petrografie - popisuje horniny
 • Systematická petrologie - zařazuje horniny do petrologického systému na základě jejich chemického složení a geneze
 • Petrogeneze - studuje vznik hornin
 • Petrochemie - studuje chemické složení hornin
 • Strukturní petrologie - studuje strukturní prvky hornin
 • Experimentální petrologie - studuje krystalizaci tavenin v laboratorních podmínkách
 • Mechanika hornin - zkoumá mechanické vlastnosti hornin

petrologie-geologie

Petrologie, rozlišuje horniny na:

 • Vyvřelé (magmatické)
 • Hlubinné (plutonické)
 • Žilné (neptunické)
 • Výlevné (vulkanické)
 • Usazené (sedimentované)
 • Přeměněné (metamorfované)

petrologie-veda-horniny

Význam petrologie

Petrologie je užitečná v ložiskové geologii při hledání nerostných surovin, ropy a jiných přírodních zdrojů. Přispívá také k pochopení procesů, které probíhají v zemské kůře a projevují se například tektonickou aktivitou a zemětřeseními.

Prodej tromlovaných kamenů.