Mineralogie (nerostopis)

Mineralogie spadá do oblasti geologických věd. Je to vědecká disciplína, která se věnuje zkoumání minerálů. Poznatky z mineralogie jsou základní pro obory, jako je petrografie, petrologie, geochemie, ložisková geologie a mají široké uplatnění i v ostatních vědách. Výzkum minerálů a jejich vlastností je klíčový i pro objevování a využívání přírodních zdrojů.

Naše nabídka minerálů.

mineraly 

Definice mineralogie

Mineralogie (nerostopis) je věda, zabývající se minerály (nerosty), jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi, vnitřní stavbou, vzhledem, vznikem, výskytem a jejich přeměnami. Zkoumá např. chemické složení, barvu, tvrdost, vryp, lesk, štěpnost, lom, hustotu, krystalovou soustavu atd.

mineralogie-aktinolit--byssolit--felbertal-rakousko-20cm

Dělení mineralogie

Mineralogie se dělí na řadu dílčích oborů. Často se v ní využívají poznatky z jiných vědních oborů, především z matematiky, fyziky a chemie. Ve speciálních případech dochází ke spojení těchto oborů, což vede ke vzniku interdisciplinárních směrů výzkumu.

mineralogie-achaty

Všeobecná mineralogie

Všeobecná mineralogie se věnuje převážně obecným zákonitostem mineralogie a zabývá se některými popisnými charakteristikami minerálů. Studuje vnější tvar krystalů i vnitřní stavbu minerálů, neopomíjí chemické i fyzikální vlastnosti minerálů.

Někdy se vyčleňují podružné disciplíny:

  • Krystalografie - nauka o krystalech, studuje zákonitosti vnějšího tvaru krystalů.
  • Strukturní krystalografie - studuje zákonitosti krystalových struktur, včetně poruch a jejich vlivu na vlastnosti reálných krystalů.
  • Fyzikální krystalografie - studuje fyzikální vlastnosti minerálů.
  • Krystalová chemie - studuje chemické zákonitosti a vztahy v minerálech.

mineralogie-apatit--frankolith--hora-staffel-nemecko-10cm

  • Systematická (dříve speciální) mineralogie se zabývá popisem jednotlivých minerálů a zařazuje je do mineralogického systému na základě chemického složení a vnitřní struktury. V současné době existuje přes 6000 minerálů a další přibývají. 
  • Topografická mineralogie - systematicky zpracovává výskyt minerálů na jednotlivých nalezištích.
  • Genetická mineralogie - studuje genezi (vznik) a přeměny minerálů v nejrůznějších paragenezích.
  • Experimentální mineralogie - zabývá se syntetickou výrobou minerálů v laboratorních podmínkách, sleduje jejich chování v různých látkových prostředích za různých termodynamických podmínek.
  • Aplikovaná mineralogie (technická mineralogie) - zabývá se praktickým využitím minerálů a zaměřuje se na průmyslové využití nerostných surovin, jejich úpravu i vyhledávání. 
  • Gemologie - je věda zabývající se drahými kameny. Jedná se o aplikovanou mineralogii, která zkoumá vznik, lokaci, vlastnosti a technologie zpracování přírodních materiálů - drahokamů a polodrahokamů. Zaměřuje se na jejich identifikaci a rozlišení od umělých (syntetických) kamenů.

mineralogie-hemimorfit-wenshan-china-4cm

Metody výzkumu minerálů

Ve výzkumu minerálů se využívá řada metod a technik. Analytická chemie umožňuje stanovovat chemické složení minerálů a identifikovat přítomnost různých prvků. Krystalografie a optická mikroskopie umožňují studovat krystalovou strukturu a optické vlastnosti minerálů.

Další metody zahrnují rentgenovou difrakci, která umožňuje určit krystalovou strukturu založenou na rozptylu rentgenových paprsků, a elektronovou mikroskopii, která umožňuje pozorování struktury na mikroskopické úrovni.

mineralogie-goethit-onega-rusko-6cm

Naše nabídka minerálů.