Co je geologie?

Geologie je přírodní věda, která se zaměřuje na studium endogenních (vnitřních) a exogenních (vnějších) procesů, které ovlivňují vznik a formování geologických těles. Geologie je také obor, který se věnuje historickému vývoji Země. Je jedním z hlavních oborů geověd, které zahrnují i mineralogii, petrografii, geochemii a geofyziku. Tyto dílčí obory se liší svými objekty zkoumání a metodami výzkumu.

Naše nabídka minerálů.

geologie-nadherna-scena

Význam geologie

Geologie je důležitá pro naše poznání Země a pro další vědní disciplíny. Umožňuje porozumět historii Země, včetně vývoje jejích horninových vrstev a procesů, které ji formovaly. Pomocí geologických metod a technik je možné stanovit relativní a absolutní stáří hornin a rekonstruovat geologickou historii.

geologie-vrasy

Geologie také studuje pohyby litosférických desek, což je klíčové pro předpovídání sopečných erupcí a zemětřesení. Díky geologii můžeme lépe porozumět evoluci života na Zemi, nebo jak se vyvíjelo její klima.

geologie-sopka-new-zealand

Dělení geologie

Geologie se dělí na několik hlavních disciplín, včetně všeobecné, historické, regionální a aplikované geologie.

Všeobecná geologie

Všeobecná geologie se zabývá zkoumáním všeobecných principů a zákonitostí, které se týkají Země a jejího složení. Zkoumá vznik a stavbu hornin, jejich složení a fyzikální vlastnosti. Tato disciplína také studuje geologické děje, jako jsou eroze, sedimentace a metamorfóza.

geologie-eroze

Historická geologie

Historická geologie se zaměřuje na rekonstrukci geologické historie Země, určování dob vzniku různých geologických útvarů a vývoj horninových vrstev. Pomocí principů stratigrafie a paleontologie je možné stanovit relativní a absolutní stáří hornin a rekonstruovat geologické události.

geologie-geologicke-vrstvy

Regionální geologie

Regionální geologie zkoumá geologické charakteristiky v určitém geografickém regionu. Je důležitá pro identifikaci a výzkum ložisek nerostných surovin.

geologie-mapa

Aplikovaná geologie

Aplikovaná geologie se věnuje praktickému využití geologických poznatků pro praktické účely, například v průmyslu nebo stavebnictví. Také se zabývá geotechnickým inženýrstvím, včetně stabilizace svahů, výstavby tunelů a průzkumu zemin pro stavební projekty.

geologie-tunel

Geologické obory

 • Fyzická geografie
 • Geoetika
 • Geochemie
 • Geofyzika
 • Geoinformatika
 • Geomorfologie
 • Geonika
 • Geotechnika
 • Gemologie
 • Glaciologie
 • Inženýrská geologie
 • Hydrogeologie
 • Karsologie
 • Ložisková geologie
 • Mineralogie
 • Petrologie
 • Paleontologie
 • Paleogeografie
 • Paleoklimatologie
 • Paleomagnetismus
 • Pedologie
 • Vulkanologie
 • Sedimentologie
 • Stratigrafie

Geologie je velmi širokou vědní disciplínou. Zkoumá procesy, které ovlivňují vznik a formování geologických těles. Díky geologii tak můžeme porozumět vzniku hor, sopečným erupcím, zemětřesením, ale i vývoji života na Zemi.

Prodej tromlovaných kamenů.