E - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno E.

 • EFORACE - vymílání stropů krasových chodeb, cele vyplněných podzemní tlakovou vodou.
 • EFÚZE - povrchový výlev neboli extruze lávy - efuzívní (výlevné, extruzívní, vulkanické) horniny tuhly na zemském povrchu nebo na mořském dně v podobě lávových proudů, příkrovů a sopečných kuželů.
 • ELUVIUM - produkt zvětrávání hornin, který zůstal na původním místě (in situ), nepřemístěná zvětralina plynule přecházející do matečné horniny v podloží.
 • EOLICKÝ - navátý větrem: některé tvary sedimentárních hornin.
 • EPICENTRUM - je myšlený bod na povrchu Země, který vznikne kolmým průmětem hypocentra na zemský povrch. Používá se v souvislosti s určením místa výskytu nějaké mimořádné události, například zemětřesení či meteoroidu v atmosféře.
 • ERATIKUM - bludný balvan, kámen značných rozměrů přinesený na místo současného výskytu kontinentálním ledovcem, který později roztál.
 • ERLAN - regionálně nebo kontaktně metamorfovaná hornina. Termín erlan se ve světě málo užívá, jsou tak označovány vápenato-silikátové kontaktní rohovce nebo pyroxenové ruly.
 • EROZE - je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály aj.). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek – především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin.
 • EVAPORIT - obecné označení skupiny sedimentárních hornin vzniklých odpařením vody z roztoků, v převážné míře z mořských vod nebo slaných jezer.
 • EXARACE - brázdění, druh ledovcové eroze. Hloubení skalního podkladu způsobené posunováním vysokohorského ledovce při jeho pohybu a to horninovou drtí, hranáči, sutí, pískem a hlínou, které jsou vmrzlé do spodiny ledovce. Hloubící účinek se projevuje rýhováním, broušením a hlazením horninového povrchu.
 • EXTRUZE - viz efúze.

Naše nabídka minerálů - nerostů.