R - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno R.

  • RADIÁLNÍ - paprsčitý, vějířovitě stavěný nebo orientovaný radiálně vůči zemskému tělesu, tj. rovnoběžně s gravitací.
  • RADIOAKTIVITA - vlastnost některých prvků nebo jejich izotopů, jejichž nestabilní (tj. radioaktivní) jádra se štěpí (rozpadají) na jiná atomová jádra.
  • RADIOMETRICKÉ DATOVÁNÍ - jedna z metod, kterou lze získat údaje o absolutním stáří minerálů a hornin studiem poměru mezi stálými (radioaktivními) dceřinými produkty a jejich rodičovskými prvky.
  • RAŠELINA - organogenní sediment vzniklý přeměnou rostlinného materiálu téměř nebo úplně pod vodou za nedostatku kyslíku.
  • REGIONÁLNÍ PŘEMĚNA - přeměna hornin účinkem vysokého tlaku a vyšší teploty ve velikých hloubkách pod povrchem zemským.
  • REKRYSTALIZACE - překrystalizování, tj. změna velikosti a tvaru krystalových jedinců, někdy i jejich orientace.
  • RUDA - hornina obohacená užitkovými nerosty do té míry, že se ve většině případů stává těžitelnou surovinou.
  • RULA - hornina vzniklá intenzívní (mezozonální až katazonální) regionální metamorfózou.
  • RÝŽOVÁNÍ - ruční nebo strojní oddělování cenného těžšího minerálu (zlato, platina, kasiterit, diamant atd. ) od lehčích složek eluvií, říčních náplavů, mořských písků apod.
  • RÝŽOVISKO - uloženiny minerálů často v aluviálních náplavech nebo na plážích, usazené v důsledku jejich vyšší hustoty nebo odolnosti vůči zvětrávání.