P - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno P.

 • PARAGENEZE NEROSTŮ - Znamená doslovně nerosty stejného vzniku, můžeme též přeložit jako společenství nerostů. Hovoříme např. o paragenezi příbramských nerostů, o paragenezi pegmatitů apod.
 • PEGMATIT - žilná vyvřelá hornina, složená z velkých krystalů nebo zrn křemene, živce a slídy. Často obsahuje pegmatit i mnohé vzácné nerosty.
 • PELITICKÝ - jemnozrnný (sediment) budovaný bahnem nebo jílem.
 • PEMZA - vyvřelá hornina, nejčastěji sopečné sklo, vysoce porézní textury.
 • PERMAFROST - trvale nebo dlouhodobě zmrzlá půda polárních a subpolárních oblastí.
 • PETROGRAFIE - původně obor zaměřený na popis hornin, nyní totéž co petrologie.
 • PETROLOGIE - věda zkoumající horniny ze všech hledisek.
 • PILLOW LÁVA - lávová hmota vylitá na mořském dně a mající povrch připomínající oblé polštáře.
 • PÍSČITÝ - (sedimentární hornina) obsahující písek nebo pocházející z písku.
 • PÍSMENKOVÁ STRUKTURA - vnitřní stavba horniny vyplývající z pravidelného prorůstání křemene a živce.
 • PISOLIT - zrno, sedimentární horniny velikosti hrachu s koncentrickou vnitřní strukturou.
 • PLOCHA NASUNUTÍ - typ zlomu v horninách zemské kůry, který byl vyvolán posunem starší horniny nad mladší horninu, a to pod malým úhlem tohoto pohybu.
 • PLUTON - masa vyvřelé horniny, která utuhla pod zemským povrchem.
 • POLÁRNÍ OSA - vyznačuje na krystalech příslušných nerostů směr, kde na jednom konci jsou vyvinuty jiné krystalové plochy než na druhém konci.
 • PORFYRIT - druh žilné vyvřelé horniny.
 • PORFYROBLASTICKÁ STRUKTURA - stavba metamorfovaných hornin, v jejichž matečné hmotě jsou zasazeny relativně velké krystaly, např. granáty ve svoru.
 • PRIMÁRNÍ - původní, prvotní. Primární nerost vzniká prvotně většinou přímo z magmatu, z horských plynů a par nebo z roztoků. Z primárních nerostů se teprve mohou tvořit nerosty sekundární, neboli druhotné. Příčiny vzniku sekundárních nerostů mohou být účinky vysokých teplot a tlaků, působení roztoků jiného složení, jevy zvětrávání aj.
 • PŘESMYK - zlom.
 • PŘÍVODNÍ KANÁL - puklina, kterou vytéká láva.
 • PSAMIT - klastický sediment, sypký i zpevněný, složený ze zrn pískové frakce. Syn. arenit. písek, pískovec, zrnitost.
 • PSEUDO - zdánlivě.
 • PSEUDOMORFÓZA - klamotvar vzniká při různých způsobech přeměny (metamorfózy) nerostů, kdy nově vytvořený minerál si uchovává zevní tvar po původním (primárním) minerálu. Např. jako původní minerál se vytvořil pyrit v krychlích. Pyrit však později zvětral v druhotný limonit (hnědel), ale limonit si ponechal krychlové omezení pyritu.
 • PYROKLASTIKA - úlomkovitý sopečný materiál vyvržený ze sopečného jícnu.

Naše nabídka minerálů - nerostů.