S - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno S.

 • SALTACE - 1. způsob transportu; 2. náhlá změna organismů místo plynulého vývoje.
 • SEDIMENTÁRNÍ FACIE - se rozlišují podle geografického vývoje (pobřežní, hlubokomořská, jezerní atd.) či podle petrografického vývoje (pískovcová, jílovitá, vápencová atd.).
 • SEDIMENTOLOGIE - nauka o sedimentech, jejich složení, vzniku i o veškerých sedimentačních pochodech.
 • SEKUNDÁRNÍ NEROST - každý nerost vytvořený později v hornině vzniklé druhotnými procesy.
 • SEPTÁRIE - karbonátová (pelosideritová, kalcitová) konkrece z jílovitých sedimentů, s charakteristických sítí trhlin vzniklých při diagenezi. Zvláště hojné bývají trhliny ve středu septárie a často jsou pokryty dobře krystalovanými druhotnými minerály.
 • SFÉROLIT - Růstový útvar minerálů, které původně vznikly z koloidů. Sférolit je složen z vláken nebo jemných jehliček, které jsou uspořádány tak, že vycházejí ze středu koule všemi směry nejkratší cestou k povrchu. Mezi zkříženými nikoly polarizačního mikroskopu lze pozorovat ve výbrusu ze sférotitu tmavý kříž.
 • SINTR - všeobecné označení chemogenního sedimentu ukládaného ze studených nebo teplých vod pramenů, jezer, toků i krasových vod. kras, gejzír, travertin.
 • SKELNÝ LESK - lesk, jaký vykazuje rozlomené sklo.
 • SKULPTACE - rozbrázdění povrchu např. u vltavínů.
 • SMOLNÝ LESK - lesk se stejnou odrazivostí světla, jako má smůla.
 • SOLNÝ DÓM - rozsáhlé hlubinné těleso kamenné soli.
 • SROSTLICE - srůst krystalů.
 • SRŮST KRYSTALŮ - obvykle je míněn zákonitý srůst, a to buď paralelní, nebo dvojčatný.
 • STÉBELNATÝ - stéblům podobný (vzhled nerostů).
 • STEJNOZRNNÝ (sediment) - mající všechna zrna, z nichž je složen, stejných rozměrů.
 • STRATIGRAFIE - vědní obor studující sledy sedimentárních vrstev, jejich vzájemné vztahy (korelace) a stáří.
 • STRATOTYP - odkryv stratigrafické jednotky nebo její hranice v typickém vývoji, sloužící jako standard pro srovnání.
 • STRUKTURA - velikost, tvar a vzájemné vztahy mezi zrnitostí horniny nebo krystaly.
 • STRUSKOVITÝ - silně porézní vulkanický materiál (např. láva) s volnými dutinami a prohlubeninami.
 • SUTURA - šev.
 • ŠTĚPNOST NEROSTŮ - důležitá vlastnost nerostů. Štěpný minerál se rozpadá prudkým úderem na drobné úlomky podle určitých ploch štěpnosti. V soli kamenné a galenitu je to podle tří ploch krychle u fluoritu podle čtyř ploch osmistěnu apod.