A - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno A. 

 • ABIOGENNÍ - vzniklý anorganickými pochody, probíhající bez účasti živých organismů.
 • ABLACE - obecně odtavování, snesení či odnětí - vypařování hmoty meteoru při průletu atmosférou, odnos částeček horniny větrem, viz níže ablační lem.
 • ABLAČNÍ LEM - povrchová vrstva na tektitech a meteoritech vzniklá tavením materiálu při průletu atmosférou za vysokých rachlostí.
 • ABRAZE - mechanické obrušování povrchu hornin třením a nárazy horninových částic, které se dostaly do pohybu vlněním vody nebo jsou unášeny tekoucí vodou, větrem nebo ledem.
 • ABSOLUTNÍ STÁŘÍ - geochronologie, jedna ze základních metod, pomocí které se v geologii určuje stáří hornin, minerálů a dalších přírodních objektů.
 • ABYSÁL - označení pro pásmo nejhlubšího dna oceánu nebo hlubokých jezer.
 • ACIKULÁRNÍ - jehlovitý, jehlicovitý (vzhled minerálu).
 • ACRITARCHA čili česky AKRITARCHY je termín označující všechny drobné (obvykle 20-150 µm) mikrofosilie s organickou stěnou, které nelze klasifikovat do žádné přirozené skupiny organizmů. Tento termín poprvé použil Evitt v roce 1963 a znamená doslova "nejistého původu".
 • ADINOLA - celistvá, tříšťnatě lomná hornina obvykle světle šedozelené barvy, složená hlavně z křemene a albitu. Vzniká kontaktní metamorfózou.
 • AFC DIAGRAM - trojúhelníkový diagram vyjadřující v podstatě obsahy Al2O3, CaO a FeO + MgO. Užívá se při studiu vyvřelých a metamorfovaných hornin.
 • AGREGÁT - Seskupení více nebo méně dokonalých krystalových jedinců v jeden celek, více v článku: Krystalický agregát.
 • AKCESORICKÉ MINERÁLY - nerostné složky horniny vyskytující se v tak malých množstvích, že k nim není přihlédnuto ani v definici ani v chemickém vzorci.
 • ALOTRIOMORFNÍ - nedokonale vytvořené (krystaly).
 • AMFIBOLOVÁ SKUPINA - skupina běžných horninotvorných minerálů, často komplexního složení, ale většinou železito-hořečnatých křemičitanů.
 • AMORFNÍ - nekrystalovaný.
 • ANOMÁLIE - nepravidelnost.
 • ATMOSFÉRICKÁ VODA - voda v atmosféře nebo pocházející z atmosféry.
 • AUREOLA - kontaktní dvůr, lem okolo intruze vyvřelé horniny, v němž se projevila kontaktní přeměna původní okolní horniny.

Naše nabídka meteoritů a tektitů.