M - geologický slovník

Vysvětlení geologických a mineralogických pojmů začínají na písmeno M.

 • MAGMA - roztavená hornina, která může utuhnout v hloubce nebo být vyvržena jakožto láva
 • MAGMATICKÉ FACIE - jsou vytvořeny z hornin téhož magmatu, které vznikly diferenciací a liší se od základního horninového typu buď strukturou nebo složením. Na příklad okrajová porfyrická facie říčanské žuly.
 • MALCHIT - jemnozrnný žilný magmatit, složením blízký křemennému dioritu (tzv. mikrodiorit).
 • MANDLE sekundární žitná výplň dutiny ve vyvřelé hornině. Nerosty, které se vyskytují ve tvaru mandlí, zahrnují křemen, kalcit a skupinu zeolitů.
 • MARŠE - pásy půdy bez přírodních vyvýšenin, bažina (obvykle bývá míněna přímořská).
 • MATEČNÁ HMOTA - viz matrix
 • MATNÝ LESK - lesk s malou odrazivostí světla.
 • MATRIX - též matečná hmota, základní hmota horniny, v níž mohou být zasazeny i větší krystaly.
 • METASOMATICKÝ - (proces) měnící složení horniny nebo nerostu přidáním anebo nahrazením chemikálií jinými prvky nebo sloučeninami.
 • METEOR - pevná součást kosmického materiálu pohybující se v meziplanetárním prostoru. Dopadne-li na zem, nazývá se meteorit.
 • METEORICKÉ SKLO - tektit.
 • MIKROKRYSTALICKÝ - krystal tak malých rozměrů, že jej lze objevit pouze s použitím mikroskopu.
 • MINERÁL - neboli nerost lze obecně definovat jako strukturně homogenní pevnou látku určitého chemického složení a fyzikálních vlastností, vzniklou přírodními anorganickými pochody. Existují však výjimky; ryzí rtuť je kapalný nerost, některé fosilní pryskyřice řazené k minerálům jsou organického původu apod.
 • MINERÁLNÍ FACIE - tvoří souhrn hornin, ve kterých vzniká při měnícím se chemickém složení zákonitý sled minerálních asociací. kdy příslušnost horniny k určité facii je dána přítomností kritického minerálu či kritické asociace minerálů.
 • MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI - více informací zde.
 • MOLDAVEC - původní označení pro vltavín, český tektit, který použil r. 1837 Jan Svatopluk Presl.
 • MOLDAVIT - neboli vltavín je tektit složením odpovídající silně kyselému křemitému sklu.
 • MONOKRYSTAL - jediný, samotný krystal.
 • MORENA - val vzniklý ledovcovou činností.